Helsingforsmodellen

Mot ett mera jämlikt kulturutbud i Helsingfors

Helsingfors kulturcentral utvecklar en inkluderande modell för det regionala kulturarbetet. Målsättningen är att skapa bättre balans och mångfald i konst- och kulturutbudet i de olika stadsdelarna. Kulturcentralen vill att kultur ska vara en del av alla Helsingforsbors vardag.

Helsingforsmodellen
• uppmanar konstinstitutioner och konstnärligt yrkesverksamma grupper till verksamhet utanför sina egna väggar i samarbete med de olika stadsdelarnas invånare och samfund.
• stärker den konstnärliga och kulturella verksamheten i stadsdelarna genom att skapa nya verksamhetsmodeller tillsammans med områdets aktörer och konstinstitutioner.
• uppmuntrar invånare och samfund att ta steget från åskådare till deltagare, dvs. att delta aktivt i konstnärliga och kulturella aktiviteter.
• Malms kulturhus, Gamlasgården, Stoa och Nordhuset skapar aktiva nätverk mellan invånarna och aktörerna i sina områden och erbjuder sina utrymmen och sin kunskap till inkluderande konst- och kulturarbete.

Helsingforsmodellen strävar efter att stärka stadsdelarnas gemenskap och positiva profilering samt invånarnas deltagande i kulturaktiviteterna. Detta är också ett sätt för konstorganisationerna att nå ut till ny publik.